Dự Án Đã hoàn thành

Hình ảnh công trình Xưỡng rót tương nhà máy TBVS CAESAR - Đồng Nai

Hình ảnh Kiến trúc công trình

       

       

       

Hình ảnh thi công công trình