Dự Án Đã hoàn thành

Hình ảnh công trình Xưỡng rót tương nhà máy TBVS CAESAR - Đồng Nai

Những hình ảnh thi công